BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD  ZENICA

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA

 

Na osnovu člana 72. stav 2 . Zakona o osnovnoj školi Ze-do kantona (Sl.novine Ze-do kantona broj:3/18), i Uputstva za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u šk.2019/20 godini broj 10-38-9202/19 od 06.06.2019.godine, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-38-7531-56-3/19 od 07.10.2019.godine, Školski odbor raspisuje:

 KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI

 KONKURS ZA CENTRALNU I PODRUČNU ŠKOLU

1.Nastavnik harmonike – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.12.2019.godine – 1 izvršilac

II

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o Osnovnoj školi u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Osnovne muzičke škole Zenica.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • Diplomu za traženu stručnu spremu,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Potvrda od strane zavoda za PIO/MIO ili potvrda ureda porezne uprave (dokaz o radnom stažu),
  • Potvrda biroa za zapošljavanje (dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti),
  • Potvrda/uvjerenje o pripadnosti OS R BiH te ostalim prioritetima pri zapošljavanju,
  • ljekarsko uvjerenje – po izvršenom prijemu kandidata,
  • uvjerenje o nekažnjavanju – po izvršenom prijemu kandidata

 Svi kandidati dužni su uz prijavu priložiti original ili ovjerene kopije potrebnih dokumenata.

 III

Prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona (Sl novine Ze-do kantona broj 01/18) donešenim od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole:

JU Osnovna muzička škola Zenica

 Ulica Školska broj 17

72000 Zenica ,u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa    

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena : Ukoliko se na Konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om i Zakonom o osnovnoj školi, uključujući i mogućnost primjene čl.72. Zakona o osnovnoj školi (Sl.novine Ze-do kantona broj 3/18) vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u šk.2019/20 broj 10-38-9202/19 od 06.06.2019.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme dužni su priložiti Uvjerenje Muzičke akademije o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.